Header Image for Llanbadarn Fawr Community Council (Ceredigion)

Llanbadarn Fawr 

Gyda’i hanes hynafol y mae llawer o drigolion y fro yn meddwl am Lanbadarn ond fel pentref. Serch hynny y mae gan y Cyngor Cymuned gyfrifoldeb dros ardal eithaf eang o gwmpas yr ‘hen bentref’. O gofio’r fryngaer a adnabyddwn heddiw fel Pen Dinas gwyddom fod pobl wedi byw yn y parthau hyn mor bell yn ôl â’r Oes Efydd. Yn bell ar ôl hynny, tua’r flwyddyn 517 OC, credir i Lydäwr, Padarn, a dau gefnder iddo (Cadfan a Tydecho) hwylio i’r arfordir cyfagos, o bosib i’r lan o gwmpas lle y saif y ‘pier’ a’r Hen Goleg yn Aberystwyth heddiw – Pwll Padarn yw’r hen enw ar y fan honno. Gwr o dras oedd Padarn (neu ‘Paternus’ yn Llydaweg), yntau’n wyr i Emyr Llydaw, un o arweinwyr amlwg Llydaw. Yr oedd y Llydawiaid cyntaf yn frodorion o Gymru ac o Gernyw a bu perthynas agos rhwng y Celtiaid hyn i gyd yn Oes y Saint.
Heb os, gadawodd Padarn ei ôl ar y fro hon ac ar ardal ehangach. Sefydlodd gymuned o fynaich a thros y canrifoedd bu i’r mynachdy ddatblygu’n ganolfan dra phwysig. Erbyn yr 11eg ganrif, yr oedd yma, yn y lle a ddaeth yn ‘Llanbadarn Fawr’ (sef, ‘prif eglwys a gysegrwyd i Badarn’), dan Abad Sulien, lyfrgell a oedd yn fwy na’r llyfrgell yng Nghaergaint neu yn Efrog. Yr oedd sgriptoriwm mawr yma hefyd. Ychydig o’i lawysgrifau sydd wedi goroesi ond y mae un, Llaswyr Rhygyfarch (un o feibion Sulien oedd Rhygyfarch), yn awr yng Ngholeg y Drindod, Dulyn.
Y mae enw Padarn yn amlwg yn ardal Llanbadarn ac yn ardal Aberystwyth hefyd. Fe’i defnyddir fel rhan o enwau tai a thiroedd ac fel rhan o enwau busnesau lleol. Dylid dweud hefyd fod yna fwy nag un Llanbadarn – y mae, er enghraifft, Llanbadarn Fynydd (pentref ym Mhowys) a Llanbadarn Trefeglwys (eglwys ger Pennant). Yn wreiddiol, Llanbadarn Gaerog oedd yr enw a roddwyd ar y dreflan a oedd wedi tyfu o gwmpas muriau Castell Aberystwyth.
Bwriadwn gynnal dathliadau yn 2017 i gofio dyfodiad Padarn i’r rhan hon o Gymru a gobeithiwn y cawn eich cwmni chi yn y dathliadau hyn i gyd. 

Given its very old history many of the district’s inhabitants think of Llanbadarn just as a village. Nevertheless, the Community Council has responsibilities over quite a wide area around the ‘old village’. The hill-fort that we know today as Pen Dinas, reminds us that we know that there were people living in these parts as far back as the Bronze Age. A long time after that, in about the year 517 AD, it is believed that a Breton, Padarn, along with two cousins of his (Cadfan and Tydecho) sailed to the nearby coast, possibly to that part of the shore between where the pier and the Old College stand in Aberystwyth today – Pwll Padarn (Padarn’s Pool) is the old name for that particular place. Padarn (or ‘Paternus’ in Breton) was a man of noble lineage, being a grandson of Emyr Llydaw, one of Brittany’s foremost leaders. The first Bretons were natives of Wales and Cornwall and there was a close relationship between all these Celts in the age of the Celtic Saints.
Without doubt, Padarn left his mark on this area and over a wider one. He established a community of monks and over the centuries his monastic settlement developed into a most important place. By the 11th century there was here, in the place that became ‘Llanbadarn Fawr’ (that is, ‘the main church dedicated to Padarn’), under Abbot Sulien, a library that was bigger than the library in Canterbury, or the one in York. There was a scriptorium here too. Few, indeed, are the manuscripts that have survived but one, Llaswyr Rhygyfarch (Rhygyfarch’s Psalter – Rhygyfarch was one of Sulien’s sons), is now in Trinity College, Dublin.
Padarn’s name is prominent around Llanbadarn and around Aberystwyth too. It is often used as part of the names of houses or tracts of land and of local businesses. It must be said that there is more than one Llanbadarn – there is, for example, Llanbadarn Fynydd (a village in Powys) and Llanbadarn Trefeglwys (a church near Pennant). Originally, Llanbadarn Gaerog (‘fortified Llanbadarn’) was the name given to the small town that grew around the walls of Aberystwyth Castle.
We will be planning to have celebrations in 2017 to commemorate the coming of Padarn to this part of Wales. We hope that you’ll join us in these celebrations.