Header Image for Llanbadarn Fawr Community Council (Ceredigion)

Gwybodaeth am y Cyngor

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynrychioli pawb sy’n byw, gweithio ac astudio yn Llanbadarn trwy ei bymtheg aelod etholedig, ac wedi’i rannu’n ddwy ward - Padarn a Sulien. Fel yr haen gyntaf o lywodraeth, rydym yn delio’n bennaf â materion lleol gan sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol megis cysgodfannau bysiau, mannau chwarae a chaeau chwarae. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos â’r Heddlu i leihau trosedd a gwella diogelwch yn y gymuned. Fel ymgynghorwyr yr holl geisiadau cynllunio yn lleol, mae gennym ran bwysig i’w chwarae wrth lunio dyfodol ein cymuned. Os hoffech gysylltu â’r Cyngor neu â’r cynghorwyr, neu ddarganfod mwy am y gwaith a wnawn, dilynwch y dolenni ar y wefan hon. Mae cyfarfodydd llawn y Cyngor ar agor i’r cyhoedd ac fe’u cynhelir ar yr ail ddydd Llun o bob mis (ar wahân i fis Awst) yn festri Capel Soar, Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, SY23 3SE.

Council Information

 

The community council represents everyone who lives, works and studies in Llanbadarn through its fifteen elected members, divided in two wards - Padarn and Sulien. As the first tier of government, we mostly deal with local issues, ensuring the provision of local services and facilities, such as bus shelters, playgrounds and playing fields. We also work closely with the Police to reduce crime and improve safety in the community. As consultees of all planning applications locally, we play an important role in shaping the future of our community. If you would like to get in touch with the Council or councillors, or to find out more about the work that we do, please follow the links on this website. Full Council meetings are open to the public and take place on the second Monday of each month except in August at the hall of Soar Chapel, Primrose Hill, Llanbardarn Fawr, SY23 3SE.